ARM scatter file

ARM 196浏览

分散加载文件。

bin文件被称为image;

加载区域---代码数据常量存储的地方。

执行区域---代码执行的地方。一般加载区域和执行区域不在同一个地方,比如存在flash中,在内存中执行。

几个属性:  +RO  只读,一般是代码常量放置的区域。

                       +RW 可读写,一般是经过非0初始化的变量。

                       +ZI    零填充。一般没有经过初始化或者初始化为0的变量。