ARM说时序

ARM 280浏览

                              ARM说时序                                            

当我们的微处理器与外围设备进行通信时,除了得知道外围硬件的基本引脚接线和基本的传输规律外,还需要一个很重要的技能,那便是要会看时序图,据说有没有快速看懂时序图的能力,是衡量一个嵌入式开发工程师水平的标尺.

       微处理器与外围设备通信时,关键在于看时序图,比如IIC时序,SPI时序,红外的解码,还有单总线通信的温湿度传感器,另外数字温度传感器也是一个很好的学习时序图的例子。

在下列出几个常见的时序图,以便刚开始步入嵌入式行业的朋友们有个方向:

IIC时序:

SPI时序:

DHT11:

红外遥控:

看到这么多各种各样的时序图,我们该如何分析他们呢,朋友们可以先观察他们的特点,比如电平的跳变或者高低电平持续的时间长短等等,未来的几天我会继续更新相关内容,和大家分享在做这些内容的时候的一些心得与编程技巧,期望大家的继续关注。