ARM 指令和伪指令之间的区别

ARM 367浏览

ARM 指令和ARM伪指令之间的本质区别是:

 1)ARM指令有一一对应的机器码。

       ARM汇编器在汇编ARM指令时,每条ARM指令都有一条对应的机器码,这是固定的对应关系。

 2)ARM伪指令没有一一对应的机器码。

      ARM汇编器在编译一条伪指令时,会使用一条或几条ARM指令的机器码来实现一条ARM伪指令的功能,

      在不同的上下文环境中,同样一条ARM伪指令汇编后得到的机器指令是不同的。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     中国梦图书馆  馆长